سیستم حل اختلاف چگونه مشکلات شما را به خوبی حال می کند؟

دارای سیستم حل اختلاف بین کارفرما و فریلنسر:

واقعا این امکان نیز با جز عجایب این سایت است که بسیار کاربردی است.

سیستمی که مدیر می تواند در صورت اختلاف بین کارفرما و فریلنسر بین آنها حکمیت کند و مبلغ را به برنده این دعوا ارسال نماید.

کاربران می توانند در هر مرحله ای که دچار اختلاف شدند، مسایل خود را با مدیر سایت عنوان کنند تا به خوبی مساله حل شود.

حل اختلاف کارمند

نظر