ارسال ایمیل بر اساس مهارت به شما

ارسال ایمیل بر اساس مهارت های فریلنسر:

و یکی از مهمترین ویژگی های این سایت ارسال ایمیل بر اساس مهارت هر فریلنسر است

به صورتی است که به محض تعیین مهارت های مورد نیاز توسط کارفرما و ارسال پروژه، به همه فریلنسر هایی که این مهارت را دارند ایمیلی ارسال خواهد شد

نظر