پیشنهاد متمایز چیست؟

شما می توانید برای متمایز شدن از بقیه پیشنهادها، پیشنهاد خود را متمایز کنید. این کار باعث بیشتر و بهتر دیده شدن شما می شود و شانس شما را برای گرفتن کار بالا می برد.

با فعال کردن این گزینه و پرداخت مبلغ اندکی نحوه نمایش پیشنهاد شما به کارفرما متفاوت خواهد بود و باعث می شود روی پیشنهاد شما دقت بیشتری کند

پیشهاد متمایز چیست؟

نظر