پروفایل علی صادقی

علی صادقی
0 پروژه پست شده استخدام 0 فریلنسر البرز
تاریخ عضویت: مارس 7, 2021

ﻣﻬﺎرتﻫﺎ

ﻧﺮم اﻓﺰار و داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﻓﺎﯾﻨﺎل ﮐﺎت / ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ / ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ / ﺧﻮب ﻓﻮﺗﻮﺷﺎپ / ﺧﻮب ﻋﮑﺎﺳﯽ / ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری / ﺧﻮب ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ / ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ / ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ / ﺧﻮب رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا / ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺻﻼح رﻧﮓ و ﻧﻮر / ﺧﻮب ﻧﺮم اﻓﺰار داوﯾﻨﭽﯽ رﯾﺰاﻟﻮ / ﺧﻮب ﻧﺮم اﻓﺰار ادوب ادﯾﺘﯿﺸﺘﻦ / ﺧﻮب xmv ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻮﯾﭻ و ﭘﺨﺶ زﻧﺪه / ﺧﻮب

بازدیدها: ۳

بازدیدها: 3

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید