پروفایل علی صادقی

علی صادقی تدوینگر
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز

ﻣﻬﺎرتﻫﺎ

ﻧﺮم اﻓﺰار و داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﻓﺎﯾﻨﺎل ﮐﺎت / ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ / ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ / ﺧﻮب ﻓﻮﺗﻮﺷﺎپ / ﺧﻮب ﻋﮑﺎﺳﯽ / ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری / ﺧﻮب ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ / ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ / ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ / ﺧﻮب رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا / ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺻﻼح رﻧﮓ و ﻧﻮر / ﺧﻮب ﻧﺮم اﻓﺰار داوﯾﻨﭽﯽ رﯾﺰاﻟﻮ / ﺧﻮب ﻧﺮم اﻓﺰار ادوب ادﯾﺘﯿﺸﺘﻦ / ﺧﻮب xmv ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻮﯾﭻ و ﭘﺨﺶ زﻧﺪه / ﺧﻮب

بازدیدها: ۳

بازدیدها: 3

جوایز:

تدوینگر و دستیار کارگردان وطراح صحنه فیلم کوتاه آن مرد با اسب آمد برنده جایزه بهترین روایت داستانی در جشنواره فیلم بیروت
فیلم کوتاه آن مرد با اسب آمددر بیست وسومین دوره جشنواره twin rivers media festival
فیلم کوتاه آن مرد با اسب آمد تنها نماینده ایران در جشنواره ONE Country ONE Film فرانسه در سال 2017
فیلم کوتاه آن مرد با اسب آمد در جشنواره فیلم مسقل لندن London Independent Film Awards
فیلم کوتاه آن "آن مرد با اسب آمد" درجشنواره West Virginia Mountaineer Short Film 2017
فیلم کوتاه آن مرد با اسب آمد در جشنواره Asia Web Awards 2017 کشور کره جنوبی

فیلم کوتاه مرداب
جشنواره فیلم فلورانس ایتالیا میزبان فیلم کوتاه "مرداب"به کارگردانی حسین ربیعی دستجردی
و.....

نمونه کار

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است