پروفایل صفورا سرگزی

صفورا سرگزی
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • 1 سال تدوین

  آتلیه

  1398/07 - حالا

 • 1 سال تدوین

  آتلیه

  1398/07 - حالا

 • 1 سال تدوین

  آتلیه

  1398/07 - حالا

 • 1 سال تدوین

  آتلیه

  1398/07 - حالا

آموزش

 • لیسانس

  دانشگاه

  1398/07 - 1398/09

 • لیسانس

  دانشگاه

  1398/07 - 1398/09

 • لیسانس

  دانشگاه

  1398/07 - 1398/09

 • لیسانس

  دانشگاه

  1398/07 - 1398/09

 • لیسانس

  دانشگاه

  1398/07 - 1398/09

 • لیسانس

  دانشگاه

  1398/07 - 1398/09