پروفایل زهرا داوری

زهرا داوری تصویر گر و نقاش
25 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

تصویر گری بیش از 15 جلد کتاب کودک و نوجوان

تصویرگر نشریات : دوست- سروش کودکان- کیهان بچ ها – ستارگان جزیره – روزنامه ایران

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید