فیلم کوتاه اسنایپر

فیلم اسنایپر با تلفیق فضای مجازی و حقیقی بر تاثیرات مستقیم بازی های رایانه ای بر کودکان اشاره دارد.

نظر