فیلم کوتاه بالین

اصلاح رنگ و نور | پخش کننده فیلم : حسام رحمانی

منتخب ۳۵امین دوره فیلم کوتاه تهران در بخش تجربی
منتخب جشنواره فیلم کوتاه نهال در سال ۱۳۹۸
https://www.imdb.com/title/tt10020882

Bedside – بالین

نظر