فیلم کوتاه : from school in street

در مورد دانش آموزی که مشکلاتی در خانه دارد ودر درس وتکلیف بی حوصله هستش واز طرفی مدرسه هم با او مهربان نیست ….

نظر