نماش پهلوان نادر

تاریخی و روایتی از پهلوان نامی سنندج که با شعبان سیاه پهلوان دربار ناصرالدین شاه کشتی گرفت و برنده شد

نظر