برون سپاری پروژه چگونه انجام می شود

شرکت های بسیاری به دنبال استخدام افراد متخصص برای انجام کارهایشان هستند. اما استخدام دایمی یک نفر برای شما می تواند بسیار هزینه بر باشد. یا گاهی شما کاری را می خواهید با سرعت یا هزینه کم انجام دهید. این دلایل در کنار جذابیت های دیگر، می تواند شما را به سمت برون سپاری پروژه هدایت کند.

مراحل برون سپاری پروژه:

1- تعریف پروژه : شما باید پروژه خود را با جزییات بر روی کاغذ بیاورید. نمونه های مشابه ها را پیدا کنید و توضیحات کاملی را برای انجام دهنده فراهم کنید.

2- تعیین مشخصات انجام دهنده: مهارت های مورد نیاز برای انجام پروژه تان را مشخص کنید.

3- تعیین بودجه: حداکثر بودجه و زمانی که می خواهید صرف این پروژه کنید را مشخص کنید.

4- انتشار پروژه: مشخصات و جزییات پروژه را بر روی سایت خدمات هنری منتشر کنید.

5- بررسی پیشنهادات: پیشنهادات دریافتی را با توجه به رزومه افراد بررسی کنید.

اگر به درستی این مراحل را طی کردید می توانید با خیال راحت برون سپاری انجام دهید.

نظر